جلب اعتماد مشتری کلید موفقیت هر سازمانی است

 

1.بهترین وکم هزینه ترین جذب مشتری برای بانکها تبلیغات دهان به دهان از طریق مشتریان بانکهاست تجربه ثلبت کرده که مشتریان قدیمی راضی از خدمات بانک به اندازه چندین مشتری جدید سود اور وموثرخواهد بود چون مشتری قدیمی دیگر باسازمان انس گرفته وسازمان راخوب میشناسد.

2.نقش مدیریت ونیروی انسانی یکی از عوامل مهم جذب سپرده است وذیگر مدیریت سنتی وپشت میز نشینی دیگر جواب نمیدهد درکشورهای غربی هنگامی که شعبه با ازدحام مراجعه کننده مواجه است سایر مسئولین شعب وحتی رئیس شعبه باید وظایف عادی خود رارها کرده وخود نیز به امورمشتریان می پردازند وپشت باجه جوابگوی مشتریان خواهند بودودر مجموع رمز اصلی برای جذب بیشتر سپرده ها جلب اعتماد واطمینان مردم در موردخدمات بهنگام می باشد.

چیزی که برای مشتری اهمیت دارد روش ارائه سرویس وخدمات مورد نظرشان است وبانکها برای کارامد شدن نیازمندبه دست اوردن اطلاعات کافی از درک علائق وخواسته هاوتوسعه روابط بالاهستندیاانکه باید برای استحکام بخشیدن به روابط خود بامشتریان باید به تعاملات اجتماعی وشخصیتی مشتریان اهمیت زیادی بدهند وباملاقاتهای متعددودعوت از مشتریان ومشاوره صحیح وبه موقع وتشریح خدمات نوین بانکی و بالا بودن سطح این خدمات رابه مشتری به طور اسان وراحت تا زمانی که مشتری متوجه ان بشود ادامه داده وهر گز فکر نکند که مشتری قبلا"اطلاع دارد ومی داند .بیشتر مشتریان بانکها به دلیل بی توجهی وبی تفاوتی کار کنان بانکهاعلی الخصوص مدیریت شعبه قطع ارتباط می کند مشتری همیشه می خواهدمورد توجه مسئولین شعبه قرار گیرد و هیچ گونه نگاه سردی را پذیرا نیست .

رضایت مشتریان بانکها به کیفیت خدمات دریافتی از کارکنان داردوقابلیت خدمت رسانی کارکنان  به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است وکیفیت خدمات داخلی به معنی رضایت کارکنان ازخدمات دریافتی از سازمان است .

با توجه به روند جهانی شدن ورقابت شدید درمیان بانکها اگر بخواهد موفق شود وسهم عمده ای از بازاررا در اختیار داشته وسود زیادی ببرد باید حتما" مشتری مداری را سر لوحه همه امور خود قراردهد .


 

نوشته شده توسط I D در جمعه هجدهم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 10:10 موضوع | لینک ثابت